Convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2014

s’obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2014. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1320499&type=01

DOGC 6481

Anuncios

Subvenciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación

Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9426.pdf

BOE 215

Contractes per a personal investigador que hagi fet una estada postdoctoral per incorporar-lo al sistema de recerca català

Contractes per a personal investigador que hagi fet una estada postdoctoral per incorporar-lo al sistema de recerca català

Programa Beatriu de Pinós Obert des del dia 9 de setembre fins al 30 de setembre de 2013
Presentació de sol·licituds i tramitació dels ajuts: http://www.gencat.cat/agaur